Zaproszenie (Call for papers)

2020/05/01

Drodzy uczestnicy EPQU’2020!

Komitet organizacyjny dąży do spełnienia wymagań IEEE, aby móc opublikować Wasze prace zgodnie z zamierzeniami w IEEE Xplore.

Ze względu na wymagania IEEE, postanowiliśmy umożliwić uczestnikom wygłoszenie referatów podczas kilku spotkań online. Będziemy proponować terminy prezentacji w grupach po kilka referatów. Kolejność prezentacji będzie uzależniona od zakończenia prac związanych z przygotowaniem przez Autorów ostatecznej wersji artykułu. Bardzo prosimy o jak najszybsze zwrotne przesłanie prac po uwzględnieniu uwag recenzentów.

Jednocześnie po zakończeniu procesu przyjmowania prac po poprawkach, który, jak mamy nadzieję, odbędzie się na przełomie maja i czerwca, możliwe będzie przygotowanie rozszerzonych/ zmienionych wersji artykułów do czasopism (np. Energies – EPQU2020 Special Issue lub Priodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science indeksowanych in bazie Scopus). Pojawiła się także nowa możliwość publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym (http://pe.org.pl) po niewielkich zmianach (z recenzjami EPQU).


Komitet Organizacyjny Konferencji EPQU’2020

Zaproszenie w wersji do wydrukowania można pobrać poniżej

[ Pobierz PDF ]


Wiodąca tematyka

Zakres konferencji obejmuje naukowe, techniczne, ekonomiczne i prawne problemy dotyczące jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej w sieciach AC i DC. Rozważane będą problemy występujące zarówno po stronnie energetyki zawodowej (operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych) jak i odbiorców: przemysłowych, komercyjnych i komunalnych. Oczekiwane są w szczególności (choć nie wyłącznie) prace dotyczące następujących zagadnień szczegółowych:

 • liczbowych wskaźników jakości dostawy energii
 • pomiarów wskaźników jakości zasilania: algorytmów, rejestratorów
 • normalizacji
 • metod analizy, modelowania i symulacji
 • metod poprawy jakości zasilania
 • jakości zasilania w warunkach rynku energii elektrycznej
 • EMC
 • kosztów złej jakości zasilania
 • wpływu odbiorów zaburzających na pracę sieci elektroenergetycznych
 • pewności i ciągłości dostawy energii elektrycznej
 • jakości energii w sieciach z rozproszonymi (także odnawialnymi) źródłami i zasobnikami energii
 • efektywności energetycznej
 • edukacji.

Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji pomiędzy inżynierami działającymi w szeroko rozumianym przemyśle, energetyce zawodowej, usługach, biznesie z pracownikami uczelni wyższych i instytucji badawczych. Konferencja powinna być także okazją do wymiany informacji pomiędzy polskimi i międzynarodowymi ekspertami zajmującymi się jakością dostawy i efektywnym użytkowaniem energii elektrycznej.
Istnieją dwa sposoby aktywnego uczestnictwa w konferencji JUEE’20. Jednym z nich jest przesłanie organizatorom artykułu naukowo-technicznego prezentującego ważne i oryginalne prace dotyczące szeroko rozumianej jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej. Inną formą jest przesłanie prezentacji w PowerPoint wraz z krótkim tekstem w formie komunikatu informującym o głównych tezach przedstawianego osiągnięcia/projektu/wdrożenia.
Wszystkie artykuły i prezentacje będą oceniane przez międzynarodowy zespół recenzentów. Te, które uzyskają pozytywną ocenę zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych i będą prezentowane podczas konferencji. Artykuły będę indeksowane w bazie IEEE Xplore.
NOWOŚĆ: Wybrane, szczególnie cenne prace, które uzyskają rekomendację Komitetu Naukowego będą skierowane do publikacji w czasopismach: Energies Special Issue (IF2,707) oraz Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science (indeksowane w bazie Scopus). Organizatorzy prowadzą także rozmowy z redakcjami innych czasopism.
Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Możliwe są również prezentacje w języku polskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w języku polskim i angielskim.


Zgłoszenia artykułów

Artykuły muszą również być przygotowane w języku angielskim zgodnie ze wzorcem IEEE:
conference-template-a4_-_KP2.docx. Dopuszczalna długość artykułu to 4 lub 6 stron. Prosimy o przygotowanie prezentacji w języku angielskim.

Inne wzorce (np. w formacie Latex) można pobrać bezpośrednio ze strony IEEE: https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html

Zgodnie z regułami publikowania IEEE, autorzy muszą podpisać IEEE Copyright Form w elektronicznym systemie eCF.

Tylko artykuły zaprezentowane na konferencji będą mogły być opublikowane w IEEE Xplore.
Wszystkie artykuły będą recenzowane przez dwóch członków Komitetu Naukowego i innych zaproszonych recenzentów.

Artykuły muszą być przesłane przez konto EasyChair konferencji EPQU’2020:
https://easychair.org/conferences/?conf=epqu2020

Informacja dla autorów (2020-02-27): po otrzymaniu recenzji, proszę przesłać artykuł zgodnie z zasadami IEEE Xplore zebranymi w instrukcji:
IEEE_Instructions-for-final-paper-submission_20200227_1242.pdf

Poniżej można również pobrać szablon prezentacji:

[Download pptx ]


Ważne daty

Wygłoszenia referatów będą organizowane online w maksymalnym terminie 14-15. września 2020.

15 Stycznia, 2020Przesłanie pełnej wersji artykułu i/lub prezentacji (wraz z tekstem komunikatu)
Przedłużony termin:
16 Lutego, 2020
Przesłanie pełnej wersji artykułu i/lub prezentacji (wraz z tekstem komunikatu)
15 26 Lutego, 2020Przesłanie uwag recenzentów
Przedłużony termin:
15 Czerwca, 2020
Przesłanie finalnej wersji artykułu (z pdfXpress)
do 15 Lipca, 2020 Finalna akceptacja artykułu (po sprawdzeniu „IEEE similarities check”)
14‑15 Września, 2020Prezentacje podczas sesji online

Program konferencji

Poniedziałek, 14. wrzesień 2020
9:00-9:40Ceremonia otwarcia
9:40-11:00Sesja 1: Metody analizy, modelowania i symulacji jakości zasilania
11:00-12:00przerwa
12:00-14:00Sesja 2: Pomiary jakości energii: techniki, przyrządy
14:00-16:00przerwa
16:00-18:00Sesja 3: Metody poprawy jakości zasilania
Wtorek, 15. wrzesień 2020
9:00-11:00Sesja 4: Wpływ odbiorów zaburzających na sieć zasilającą i inne odbiorniki
11:00-12:00przerwa
12:00-14:00Sesja 5: Jakość energii w sieciach z rozproszonymi źródłami energii (także odnawialnymi)
14:00-16:00przerwa
16:00-18:00Sesja 6: EMC. Efektywność użytkowania energii. Edukacja.
18:00-18:15Sesja zamykająca

Poniżej można również pobrać szczegółowy program z harmonogramem każdej sesji
(stan na 2020/09/14):

[ Programme – (2020-09-14) ]


Opłaty i warunki płatności

Opłata za artykuł przyjęty do publikacji w IEEE Xplorer oraz udział w konferencji wynosi 250 PLN (50 EUR).

Opłata za wygłoszenie prezentacji z przemysłu i udział w konferencji wynosi 250 PLN (50 EUR).

Płatności proszę dokonywać na konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Poznaniu
43 1750 1019 0000 0000 1246 3766

Astat Sp z o.o.
60-451 Poznań
ul. Dąbrowskiego 441
NIP: 781-00-23-663

Wszystkie opłaty związane z przelewem pokrywa wpłacający.

Tytuł przelewu: „Uczestnictwo w EPQU’2020, [Imię Nazwisko uczestnika/-ków]”

Jeżeli potrzebujecie Państwo faktury proforma, proszę kontaktować się bezpośrednio ze współorganizatorem konferencji, Panią Anną Gawęcką, pod adresem a.gawecka@astat.pl.